Usha & P.K. Jain, Lonavala - 1987. S.H. Daya, Madh Island - 1980. S.H. Daya, Reva danda, Alibaug - 1970. S.H. Daya, Mark Haven, Mumbai - 1980. S.H. Daya, Dawood Shoe Office, Mumbai - 1982 Kolegaon Dargah, Ahmednagar, Maharashtra Shazma, Named after Daya’s daughter - 1992 Sudha Parekh, Mumbai - 1966 Jal Gobhai, Lonavala - 1965 Mane House, Mumbai - 1970. Mr. Jamal, City Residence - 1989 Mr. R. Mallik, Lonavala - 1990 Girdharilal Vallia, Juhu, Mumbai - 1968 Mr. Azmi, Pent house, Mumbai - 1991 Rajesh Patel, Nagpur - 1987 Mr. Mallik, Kanchanganga - 1985 M. Rupani, Mumbai - 1987 R. Mehta, Korlai - 1986. K. Bajaj, Karjat - 1989. Madhustali, Vidyapeeth - 1992 Patel, Surat - 1980. Kishore & Shreya Dalal, Mumbai - 1991. B.Patwardan, Pune - 1978. C. Bajoria, Kolkata - 1970. Office of Maheshwari, Mumbai - 1978. More projects on next page Back to the Main page S.H. Daya, Moon Dust, Versova - 1969.